PL EN
Kontrast Menu Zaloguj się

Regulamin

Regulamin

Regulamin Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”

I. Organizator:

      1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

          1) Organizator główny, tj.  Miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz;

      2) Organizatorzy lokalni tj. Miasta Prezydenckie, związki gmin, związki metropolitarne lub stowarzyszenia samorządów, które zawarły z organizatorem głównym umowę o współpracy w ramach organizacji rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.

     2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

      3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 5, 10, 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  2020r. poz. 713).

      4. Nie podanie danych będzie skutkować nie możnością korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji "Aktywne Miasta".

      5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      6. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia konta w Aplikacji na wniosek użytkownika.

      7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty zewnętrzne, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, w szczególności firma Ros media z siedzibą przy ul. Drzymały 12A, 85-329 Bydgoszcz, NIP: 967 106 82 54, Regon: 092557580, świadcząca usługi w zakresie niezbędnym do utrzymania platformy technologicznej i usuwania awarii systemu.

      8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik uprawniony jest do:

          1) Dostępu do swoich danych osobowych;

          2) Poprawiania swoich danych osobowych;

          3) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

          4) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

             a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

             b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

             c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

          5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.

      10. Na podstawie danych gromadzonych w aplikacji "Aktywne Miasta" nie są budowane profile jej użytkowników

II. CEL

      1. Propagowanie aktywnego trybu życia.

      2. Promocja turystyki rowerowej.

      3. Promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu.

      4. Wdrażanie  idei Smart City.

III. TERMIN I MIEJSCE

      1. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Miast, stowarzyszeń, związków lub obszarów metropolitarnych, w skład których wchodzi przynajmniej jedno Miasto Prezydenckie i którzy zgłosili się do Projektu, pobrali oraz zainstalowali bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta”  i zaakceptowali regulamin aplikacji.

      2. Jako Projekt "Puchar Rowerowej Stolicy Polski" należy rozumieć Trening "Rowerowa Stolica Polski oraz Rywalizację o "Puchar Rowerowej Stolicy Polski".

      3. Trening odbywać się będzie w okresie od dnia 21 marca do dnia 21 maja w latach 2021 - 2023. Rywalizacja odbywać się będzie w okresie od dnia 1 do dnia 30 czerwca w latach 2021 - 2023 w Miastach, stowarzyszeniach, związkach lub obszarach metropolitarnych, które zgłosiły się do Projektu i podpisały umowę o współpracy. Lista Miast, które przystąpią do projektu zostaną opublikowane na stronie: www.aktywne.miasta.pl.

IV. UCZESTNICTWO

       1. Udział w Projekcie ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby  spełniające warunki, o których mowa poniżej.

       2. Warunkiem udziału w Rywalizacji jest:

         1) Pobranie aplikacji "Aktywne Miasta” i dołączenie do Treningu/Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora;

            2) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej i w aplikacji;

           3) Przystąpienie do Treningu/Rywalizacji w okresie od dnia udostępnienia w aplikacji panelu Trening i Rywalizacja do dnia 30 czerwca w latach: 2021 - 2023. Dotyczy aktywności jazda na rowerze i kolarstwo;

           4) Akceptacja udziału w Projekcie na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów rowerowych, które mogą polegać, m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;

          5) Wyrażenie zgody na  publikowanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej , a także na przesyłanie przez Organizatora, na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących promocji produktów i usług sponsorów oraz partnerów Rywalizacji.

       3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Projektu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

        4. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

            1) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;

           2) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rywalizacji;

            3) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

            4) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

           5) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

            6) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;

            7) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

        5. Przystąpienie do Projektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Projektu.

V. ZASADY RYWALIZACJI

        1. Projekt odbywa się poprzez aplikację "Aktywne Miasta”.

        2. Do Projektu można przystąpić od dnia udostępnienia Treningu/Rywalizacji w aplikacji do dnia 30 czerwca w latach: 2021 - 2023.

        3. W Treningu/Rywalizacji liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj roweru.

        4. Przystępując do Treningu/Rywalizacji należy wybrać Miasto, stowarzyszenie lub obszar metropolitarny, dla którego zbierane są kilometry.

      5. Wybór Miasta, stowarzyszenia, związku lub obszaru metropolitarnego nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do Projektu wybierając jednocześnie Organizatora Lokalnego.

        6. Organizator Lokalny ma prawo utworzenia oddolnych rywalizacji poprzez tworzenie grup, do których dołączają poszczególni uczestnicy Projektu.

        7. Uczestnik może dołączyć tylko do jednego Organizatora Lokalnego (Miasta, stowarzyszenia lub obszaru metropolitarnego).

        8. Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie utworzonej przez Organizatora Lokalnego.

        9. Uczestnik może zmienić grupę od momentu dołączenia do grupy do dnia 23 czerwca każdego roku.

       10. Przejazd uczestnika musi zostać zsynchronizowany w ciągu 48 godzin po jego ukończeniu. Po upływie tego czasu przejazd zostaje automatycznie przeniesiony do kwarantanny i usunięty. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zaliczyć przejazd przeniesiony do kwarantanny.

       11. Uczestnik może zaimportować inny przejazd rowerowy z aplikacji/urządzenia GARMIN do rywalizacji, pod warunkiem, że ten nie był poprzednio ręcznie edytowany przez użytkownika.

      12. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie internetowej www.aktywne.miasta.pl , jak i w aplikacji "Aktywne Miasta". W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Projektu „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, które wg niego są wątpliwe oraz usunięcia uczestnika rywalizacji z aplikacji.

VI. KLASYFIKACJE

          1. Podstawą klasyfikacji w Rywalizacji są prawidłowo wykonane przejazdy Uczestników zgodnie z zapisami pkt. IV niniejszego Regulaminu

          2. Klasyfikacje będą prowadzone wg następującego wzoru:

              a. suma wszystkich kilometrów uczestników Rywalizacji Lokalnego Organizatora dzielona przez ilość mieszkańców danego Miasta, stowarzyszenia, obszaru lub związku metropolitarnego.

          3. Wprowadza się trzy rodzaje klasyfikacji:

              1) Klasyfikacja Ogólna Uczestników wg sumy wszystkich kilometrów;

              2) Klasyfikacja Uczestników poszczególnych Lokalnych Organizatorów wg. sumy wszystkich kilometrów;

              3) Klasyfikacja miast w pięciu grupach wyodrębnionych na podstawie liczby ludności:

                    - od 1 do 50 000 mieszkańców,

                    - od 50 001 do 65 000 mieszkańców,

                    - od 65 001 do 100 000 mieszkańców,

                    - od 100 001 do 200 000 mieszkańców,

                    - powyżej 200 001 mieszkańców.   

          4.  Ilość mieszkańców danego Organizatora Lokalnego jest liczona na podstawie danych GUS aktualizowanych każdego kolejnego roku realizacji Projektu.

VII. NAGRODY

          1. Organizator Lokalny (miasto, stowarzyszenie czy związek metropolitarny), który uzyska najlepszy wynik wg. klasyfikacji ogólnej, otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Puchar wywalczony trzy razy z rzędu pozostaje na jego własność.

          2. Organizator Lokalny (miasto, stowarzyszenie czy związek metropolitarny), który uzyska najlepszy wynik w grupie w klasyfikacji wg. liczby ludności otrzyma dodatkowe wyróżnienie.

            3. Nagrody w klasyfikacji lokalnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek gwarantuje właściwy Organizator Lokalny.

          4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w klasyfikacjach i nagrodach dla Miast i jej Uczestników w przypadku pozyskania sponsorów i partnerów Projektu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

          1. Pisemne protesty, uwagi, problemy techniczne związane z aplikacją lub przebiegiem Projektu, należy kierować do Organizatora na adres e-mail: kontakt@aktywne.miasta.pl.

          2. Udział Lokalnego Organizatora jak i Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

        3. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

          4. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

          5.Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej www.aktywne.miasta.pl oraz aplikacji "Aktywne Miasta".

          6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Treningu/Rywalizacji bez podawania przyczyn.

          7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

          8. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Projekcie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

          9. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na udział w Projekcie i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Projekcie.

         10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.